ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Zapraszamy do naszego przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia.

Zajęcia organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Oprócz standardowych dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP).

Na podstawie spotkań z dzieckiem, opinii specjalistów, rozmów z rodzicami i terapeutami określamy gotowość dziecka do dołączenia do placówki ogólnodostępnej i środowiska zdrowych rówieśników.

Terapię dziecka planujemy w oparciu o dostarczone orzeczenie, opinie, diagnozę rozwojową, którą przeprowadzamy na terenie przedszkola. Na podstawie uzyskanych wyników, układamy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych i dodatkowych dzieciom z orzeczeniem organizujemy zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii wydanej przez PPP:

 

Zapewniamy też odpowiednią dietę. W przedszkolu oferujemy dietę ogólną, bezmleczną, bezglutenową w zależności od potrzeb dziecka.

 

Prowadzimy terapie dla dzieci: z zespołem Aspergera, z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszących, słabowidzących oraz wymagające wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE WARSZAWA

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością jak i do ich zdrowych rówieśników.

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych to również przedszkole dla dzieci zdrowych, kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów.

Przedzkole dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera

Zasadniczym problemem dzieci autystycznych i dzieci z zespołem Aspergera jest funkcjonowanie w relacjach z ludźmi.

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwoju, którego pierwsze objawy manifestują się zazwyczaj w pierwszych trzech latach życia dziecka. Zaburzenia ze spektrum autystycznego stanowią skutek zaburzeń neurologicznych, które zakłócają prawidłową pracę mózgu.

Dziecko prawidłowo rozwijające się nabywa umiejętności społeczne spontanicznie lub z niewielkim wsparciem dorosłych. Dla rodziców i nauczycieli jest czymś naturalnym i często niezauważalnym, że dziecko w miarę wzrastania wyposaża się w społeczne umiejętności. U dziecka autystycznego uczenie się tych kompetencji jest procesem trudnym, wymagającym długotrwałej i przemyślanej terapii.

Zdarzają się przypadki, kiedy dzieci z autyzmem wykazują głęboki niedorozwój umysłowy, ale są też takie, które przejawiają zaburzenia tylko w niektórych sferach, w pozostałych rozwój plasuje się w normie, a w niektórych nawet ma poziom ponadprzeciętny.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu jak każde inne potrzebuje rówieśników i bycia częścią grupy, tyle że można porównać to pragnienie do placu zabaw, dziecko widzi różne zabawki, przygląda się nim, chciałoby się pobawić, są bardzo blisko, ale nie wie, jak to zrobić i może nie rozumieć dlaczego.

Jednak umieszczenie dziecka z autyzmem w przedszkolu, w grupie rówieśniczej i w nieprzygotowanym otoczeniu, niewyposażonego w odpowiednie kompetencje społeczne, zwykle nie sprzyja rozwojowi.

Umieszczenie dziecka z autyzmem w przedszkolu to trudna decyzja dla każdego Rodzica, dlatego wychodząc naprzeciwko oczekiwaniu Rodziców, otwieramy możliwości dzieciom autystycznym poprzez tworzenie PORADNI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (WWR).

Program WWR prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym.

Tworzymy:

 

W ramach WWR zapewniamy:

 

Dziecko z autyzmem w przedszkolu, wspomaganie jego rozwoju to szczególna praca pedagoga- jego wiedza i umiejętności, gwarantujące pozytywną, wspierającą i sprzyjającą uczeniu się postawę wobec dziecka. Ważne są wybierane sposoby i metody pracy z uczniami.

Przedszkole terapeutyczne zapewnia terapie: LOGOPEDYCZNĄ, , PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ,., metoda ruchu rozwijającego W. SHERBORNE, DOGOTERAPIĄ oraz inne dostosowane do potrzeb danego dziecka.

Przedszkole integracyjne zapewnia naszym przedszkolakom intensywny program terapeutyczny, realizowany indywidualnie oraz grupowo.

# przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera Warszawa, # przedszkole dla dzieci z autyzmem Warszawa, # przedszkole autyzm Warszawa.


AKTUALNOŚCI

Przedszkole Piccolo - zerówka
PROWADZIMY ZERÓWKĘ
Przedszkole Piccolo - Dzieci niepełnosprawne
Przyjmujemy Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego