Przedszkole i żłobek Piccolo - Warszawa - Włochy, Ursus

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych

Zapraszamy do naszego przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia.

Zajęcia organizujemy w wymiarze od 4 do 8 godzin w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Koszt pobytu Dziecka to 550 zł za miesiąc.

Oprócz standardowych dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dostarczenie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP).

Na podstawie spotkań z dzieckiem, opinii specjalistów, rozmów z rodzicami i terapeutami określamy gotowość dziecka do dołączenia do placówki ogólnodostępnej i środowiska zdrowych rówieśników.

Terapię dziecka planujemy w oparciu o dostarczone orzeczenie, opinie, diagnozę rozwojową, którą przeprowadzamy na terenie przedszkola. Na podstawie uzyskanych wyników, układamy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Oprócz bogatej oferty zajęć dydaktycznych i dodatkowych dzieciom z orzeczeniem organizujemy zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii wydanej przez PPP:

 • terapię pedagogiczną
  Terapia to takie oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, które mogą wyeliminować ewentualne niepowodzenia przed pójściem do szkoły. Zajęcia mają na celu doprowadzenie do określonych zmian w sferze poznawczej lub emocjonalnej dziecka. Po przeprowadzonej na początku roku szkolnego diagnozie nauczyciel ustala indywidualny plan pracy z dzieckiem;
 • terapię logopedyczną
  Zindywidualizowane zajęcia z logopedą odbywają się 2 razy w tygodniu;
 • terapię psychologiczną
  Zajęcia z logopedą odbywają się raz w tygodniu lub stosownie do potrzeb dziecka;
 • wsparcie nauczyciela wspomagającego
  Nauczyciel wspomagający towarzyszy dzieciom w trakcie zajęć i zabawy swobodnej. Podpowiada, jeżeli dziecko czuje się zagubione, pomaga rozwiązać problem w grupie, przygotowuje dodatkowe pomoce wizualne i opracowuje indywidualne systemy motywacyjne;
 • odpowiednie do potrzeb psychoedukacyjnych dziecka dostosowanie środowiska nauczania
  Ze względu na specyfikę zaburzenia dzieci wymagają czasem odpowiedniej organizacji nauczania, która ułatwia pełniejsze uczestnictwo w procesach, jakie zachodzą w przedszkolu. Po diagnozie i poznaniu potrzeb naszego wychowanka przygotowujemy m.in. odpowiednie pomoce wizualne, plany dnia, systemy motywacyjne;
 • przygotowanie dziecka do dalszej edukacji w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej
  Zależy nam na takim przygotowaniu naszych podopiecznych, aby mogli kontynuować edukację w placówce masowej lub w klasie integracyjnej.

 

Zapewniamy też odpowiednią dietę. W przedszkolu oferujemy dietę ogólną, bezmleczną, bezglutenową w zależności od potrzeb dziecka.

 

Przedszkole terapeutyczne - Warszawa

Prowadzimy terapie dla dzieci: z zespołem Aspergera, z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, słabosłyszących, słabowidzących oraz wymagające wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

INTEGRACJA

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością jak i do ich zdrowych rówieśników.

 • dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi
 • uczą się uważności na potrzeby innych
 • uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami
 • uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad
 • uczą się radzenia sobie z emocjami uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych to również przedszkole dla dzieci zdrowych, kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi sprawia, że pod wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić kolegów.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Zasadniczym problemem dzieci autystycznych i dzieci z zespołem Aspergera jest funkcjonowanie w relacjach z ludźmi.

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwoju, którego pierwsze objawy manifestują się zazwyczaj w pierwszych trzech latach życia dziecka. Zaburzenia ze spektrum autystycznego stanowią skutek zaburzeń neurologicznych, które zakłócają prawidłową pracę mózgu.

Dziecko prawidłowo rozwijające się nabywa umiejętności społeczne spontanicznie lub z niewielkim wsparciem dorosłych. Dla rodziców i nauczycieli jest czymś naturalnym i często niezauważalnym, że dziecko w miarę wzrastania wyposaża się w społeczne umiejętności. U dziecka autystycznego uczenie się tych kompetencji jest procesem trudnym, wymagającym długotrwałej i przemyślanej terapii.

Zdarzają się przypadki, kiedy dzieci z autyzmem wykazują głęboki niedorozwój umysłowy, ale są też takie, które przejawiają zaburzenia tylko w niektórych sferach, w pozostałych rozwój plasuje się w normie, a w niektórych nawet ma poziom ponadprzeciętny.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu jak każde inne potrzebuje rówieśników i bycia częścią grupy, tyle że można porównać to pragnienie do placu zabaw, dziecko widzi różne zabawki, przygląda się nim, chciałoby się pobawić, są bardzo blisko, ale nie wie, jak to zrobić i może nie rozumieć dlaczego.

Jednak umieszczenie dziecka z autyzmem w przedszkolu, w grupie rówieśniczej i w nieprzygotowanym otoczeniu, niewyposażonego w odpowiednie kompetencje społeczne, zwykle nie sprzyja rozwojowi.

Umieszczenie dziecka z autyzmem w przedszkolu to trudna decyzja dla każdego Rodzica, dlatego wychodząc naprzeciwko oczekiwaniu Rodziców, otwieramy możliwości dzieciom autystycznym poprzez tworzenie PORADNI WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (WWR).

Program WWR prowadzony jest, aby pomóc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym.

Tworzymy:

 • salę terapii integracji sensorycznej
 • salę do zajęć logopedycznych
 • salę do zajęć psychologicznych

 

W ramach WWR zapewniamy:

 • stałą opiekę pedagoga specjalnego
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • terapię ręki

 

Dziecko z autyzmem w przedszkolu, wspomaganie jego rozwoju to szczególna praca pedagoga- jego wiedza i umiejętności, gwarantujące pozytywną, wspierającą i sprzyjającą uczeniu się postawę wobec dziecka. Ważne są wybierane sposoby i metody pracy z uczniami.

Przedszkole terapeutyczne zapewnia terapie: LOGOPEDYCZNĄ, , PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ,., metoda ruchu rozwijającego W. SHERBORNE, DOGOTERAPIĄ oraz inne dostosowane do potrzeb danego dziecka.

Przedszkole terapeutyczne zapewnia naszym przedszkolakom intensywny program terapeutyczny, realizowany indywidualnie oraz grupowo.

Piccolo - przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Warszawa, ul. Kleszczowa 13 - Zapraszamy zainteresowanych Rodziców do bezpośredniego spotkania w przedszkolu.